AM Audit ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณ

จากประสบการณ์ของผู้บริหารที่สั่งสมมายาวนานกว่า 20 ปี ด้านบัญชี ภาษีอากรและการตรวจสอบบัญชี รวมถึงพนักงานกว่า 25 ชีวิต ที่ผ่านการปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ ทีมงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยสะสางงานบัญชี ภาษีอากร ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ทำให้ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น สามารถนำข้อมูลด้านบัญชีที่เป็นตัวเลขที่ถูกต้อง แม่นยำ สมบูรณ์ ไปใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใช้ข้อมูลในการวางแผนของกิจการในระยะยาว

เราคือทีมงานคุณภาพ ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ทั้งในวิชาชีพการบัญชีและตรวจสอบบัญชี มีนโยบายหลักเน้นให้บริการต่อลูกค้าที่มีคุณภาพ จริงใจต่อลูกค้า ตรงต่อเวลาและไม่ทิ้งงาน เพื่อผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกับเรื่องบัญชีภาษีอากรอีกต่อไป

ขอบข่ายงานบริการ

1
ทดสอบและจัดวางระบบการควบคุมภายใน แบบใช้งานได้จริง
2
บริการด้านทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร
3
บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ และตรวจสอบบัญชีกรณีพิเศษ
4
วางระบบและจัดระเบียบสินค้าคงคลัง
5
ให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีที่ถูกบันทึกโดยลูกค้ารายเดือน/รายปี
6
จัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีระดับต่างๆ เฉพาะกิจตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ
7
บริการจัดทำ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเอกสารทางธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์กรมสรรพากร กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง