AM Audit Group บริษัทสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

AM Audit Group บริการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ภายใต้กฎหมายไทยด้านสอบบัญชี จากประสบการณ์ของผู้บริหารที่สั่งสมมายาวนานกว่า 25 ปี และทีมงานที่ผ่านการปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมในการสะสางงานตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ทำให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นสามารถนำข้อมูลด้านบัญชีที่เป็นตัวเลขที่ถูกต้อง แม่นยำ สมบูรณ์ ไปใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใช้ข้อมูลในการวางแผนของกิจการอย่างต่อเนื่อง

เอ เอ็ม ออดิท กรุ๊ป (บริษัท เอเอ็ม ออดิท แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งในวิชาชีพการบัญชีและตรวจสอบบัญชี มีนโยบายหลักเน้นให้บริการต่อลูกค้าที่มีคุณภาพ จริงใจต่อลูกค้า ตรงต่อเวลาและไม่ทิ้งงาน เพื่อผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกับเรื่องบัญชีภาษีอากรอีกต่อไป

 

บริการพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ

   AM Audit Group ให้บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 6 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทางด้านตรวจสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชี Big4 และเคยตรวจสอบบริษัทหลายแห่งในหลายประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสหากรรม, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นต้น สามารถตรวจสอบ และให้คำแนะนำการวางแผนภาษี อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจ
 1. ตรวจสอบบัญชีตามกำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ และตรวจสอบบัญชีกรณีพิเศษ
 2. สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทลูกค้า และเสนอแนะเมื่อเจอข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน
 3. สอบทานรายการค้าระหว่างปีมีการยื่นภาษีถูกต้องหรือไม่ และช่วยรีวิวการคำนวณภาษีประจำปี เพื่อป้องกันภาษีย้อนหลังให้กับลูกค้า
 4. สอบทานรายการค้าระหว่างปี ได้บันทึกบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีหรือไม่
 5. ให้คำปรึกษาในเรื่องของการบันทึกบัญชีและยื่นภาษีในระหว่างปี เพื่อให้การจัดทำบัญชีและยื่นภาษีในระหว่างเดือนมีความถูกต้อง วางแผนเพื่อลดภาระด้านภาษี

ประสบการณ์ที่ตรวจสอบผ่านที่มาของบริษัท

 • ธุรกิจบริการ
 • ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 • ธุรกิจขายตรง
 • ธุรกิจโรงแรม
 • ธุรกิจโรงงานทอผ้า ย้อมผ้า
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจขายปุ๋ย
 • ธุรกิจชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป
 • ธุรกิจการศึกษาต่างประเทศ
 • ธุรกิจโรงงานประกอบชิ้นส่วน
 • ธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรม

ทำไมลูกค้าถึงต้องใชับริการตรวจสอบบัญชีจากเรา

 1. เราจะมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีในหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งขนาดใหญ่ กลาง ทำให้เราสามารถเข้าใจธุรกิจของลูกค้าในระยะเวลาอันรวดเร็ว ลดภาระในการที่จะให้ลูกค้าคอย Support การทำงานของทีมตรวจสอบ และทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
 2. เรามีการวางแผนการตรวจสอบบัญชี ก่อนไปตรวจสอบบริษัทลูกค้า ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีการตรวจสอบที่ตรงประเด็น
 3. เรามีเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีที่ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเหลือในการทำงานของทีมตรวจสอบทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบข่ายงานบริการ

1
บริการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบบัญชีกรณีพิเศษ เช่น การตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน และ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ
2
ทดสอบและจัดวางระบบการควบคุมภายใน แบบใช้งานได้จริง เพื่อให้รายงานทางการเงินที่จัดทำเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
3
ให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีที่ถูกบันทึกโดยลูกค้ารายเดือน/รายปี และสรุปผล วิเคราะห์ผล รวมถึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในลักษณะเฉพาะของบริษัทในแต่ละอุตสาหกรรม
4
บริการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น การจัดทำรายละเอียดลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เงินประกันผลงาน และอื่นๆ และช่วยแนะนำวิธีการปรับปรุงรายการทางบัญชี
5
จัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีระดับต่างๆ เฉพาะกิจตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ เช่น การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงปัญหาต่างๆ
6
บริการด้านทำบัญชี วางแผนภาษีอากรและการเงิน เพื่อการจัดทำบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประมวลรัษฎากร

10 ข้อในการเลือกสำนักงานบัญชี

สิ่งสำคัญของธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ผู้บริหารและเจ้าของกิจการที่ไม่ใช่นักการบัญชี อาจมองถึงผลกำไรของธุรกิจส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารด้านการตลาดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่หากไม่มีข้อมูลตัวเลขจากการจัดทำบัญชี ก็คงไม่สามารถวิเคราะห์และนำมาพิจารณาเพื่อจะนำไปบริหารเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

เรามีคำแนะนำ 10 ข้อในการเลือกสำนักงานบัญชีบริการรับทำบัญชีมาให้เป็นแนวทางดังนี้ 

6 ข้อแนะนำ เลือกผู้สอบบัญชี

การสอบบัญชี เป็นเรื่องที่ทุกบริษัทต้องจัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย เพื่อเป็นการตรวจสอบว่างบการเงินของกิจการได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตารฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยวิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผย ข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

เมื่อการตรวจสอบบัญชีเป็นเรื่องสำคัญ จึงจำเป็นต้องใช้ผู้ที่สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ และมีมาตรฐาน วันนี้เรามีข้อแนะนำในการเลือกผู้สอบบัญชีมาฝากกัน