AM Audit Group รับตรวจสอบบัญชี

AM Audit Group บริการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ภายใต้กฎหมายไทยด้านสอบบัญชี จากประสบการณ์ของผู้บริหารที่สั่งสมมายาวนานกว่า 25 ปี และทีมงานที่ผ่านการปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมในการสะสางงานตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ทำให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นสามารถนำข้อมูลด้านบัญชีที่เป็นตัวเลขที่ถูกต้อง แม่นยำ สมบูรณ์ ไปใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใช้ข้อมูลในการวางแผนของกิจการอย่างต่อเนื่อง

เอ เอ็ม ออดิท กรุ๊ป (บริษัท เอเอ็ม ออดิท แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งในวิชาชีพการบัญชีและตรวจสอบบัญชี มีนโยบายหลักเน้นให้บริการต่อลูกค้าที่มีคุณภาพ จริงใจต่อลูกค้า ตรงต่อเวลาและไม่ทิ้งงาน เพื่อผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกับเรื่องบัญชีภาษีอากรอีกต่อไป

ขอบข่ายงานบริการ

1
บริการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบบัญชีกรณีพิเศษ เช่น การตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน และ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ
2
บริการด้านทำบัญชี วางแผนภาษีอากรและการเงิน เพื่อการจัดทำบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประมวลรัษฎากร
3
จัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีระดับต่างๆ เฉพาะกิจตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ เช่น การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงปัญหาต่างๆ
4
วางระบบและจัดระเบียบสินค้าคงคลัง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ในส่วนของการรับสินค้า การเบิกจ่าย การปรับปรุง จำนวนรายการสินค้าและการจัดความสำคัญ
5
ให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีที่ถูกบันทึกโดยลูกค้ารายเดือน/รายปี และสรุปผล วิเคราะห์ผล รวมถึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในลักษณะเฉพาะของบริษัทในแต่ละอุตสาหกรรม
6
ทดสอบและจัดวางระบบการควบคุมภายใน แบบใช้งานได้จริง เพื่อให้รายงานทางการเงินที่จัดทำเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ