Image

บัญชีชุดเดียว ปี 63 อัพเดทล่าสุด

นักธุรกิจหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ยังไงก็ต้องทำความรู้จักกับ ‘การตรวจสอบบัญชีชุดเดียว’ 

หลายๆ คนคงยังไม่คุ้นชินกับคำว่า ‘การตรวจสอบบัญชีชุดเดียว’ เพราะยังถือเป็นเรื่องที่ใหม่อยู่พอสมควร ซึ่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้นรัฐได้มีการกำหนดให้เจ้าของกิจการขนาดย่อมทั้งหลายเข้าร่วมมาตรการ ‘การตรวจสอบบัญชีชุดเดียว’ โดยให้เหล่านักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี ยื่นคำร้องขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียว กับทางกรมสรรพกร แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าการตรวจสอบบัญชีชุดเดียวนั้นคืออะไร และจะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง จะกระทบต่อกิจการอย่างไร ไม่รอช้าเราไปทำความรู้จักกับ ‘การตรวจสอบบัญชีชุดเดียว’ กันเลย 

บัญชีชุดเดียวคืออะไร ทำไมต้องทำความรู้จัก!  

บัญชีชุดเดียว เป็นมาตรการของรัฐ และกระทรวงการคลัง รวมทั้งกรมสรรพากรกำหนดขึ้นเพื่อให้ SMEs ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยรายได้จากการขายสินค้า หรือการให้บริการไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี (รอบระยะเวลาบัญชี) จัดทำบัญชีตามเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน ในอันที่จะเสียภาษีอากรครบถ้วนตามความเป็นจริง นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เป็นต้นไป

จุดกำเนิดของภาษีบัญชีชุดเดียว 

ในอดีตผู้ประกอบเจ้าของกิจการต่างๆ มักทำการหลบเลี่ยงภาษี โดยการเปิดบัญชีสำรองขึ้น เพื่อปกปิดรายได้ที่แท้จริง ทำให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบได้ยากลำบาก จึงต้องมีการตรวจสอบที่ละเอียดมากขึ้น รัฐจึงได้ออกมาตรการภาษีบัญชีเดียวขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการทำงานของฝั่งรัฐบาล และออกมาตรการที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจ SME ให้สามารถเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น มาตรการบัญชีชุดเดียวจะเป็นแนวทางจากภาครัฐที่สนับสนุนให้เจ้าของธุรกิจต่างๆ ทั่วไปและผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) ได้มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ โดยต้องยื่นคำร้องขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียวต่อกรมสรรพากรเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นและลดอัตราภาษีนั่นเอง 

สิ่งที่คุณต้องรู้หากจะจัดทำบัญชีชุดเดียว

หากคุณต้องการจะดำเนินงานเรื่องการตรวจสอบบัญชีเดียว อันดับแรกคุณต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)  ไว้คอยตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อย เอกสารประกอบการจัดทำบัญชีชุดเดียวได้แก่ บัญชี 5 ประเภท คือ บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า บัญชีอื่นๆ รวมถึงงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด หรืองบการเงินรวมถ้ามี All Posts เอกสารหลักฐานในการลงบัญชี

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก ‘ภาษีบัญชีชุดเดียว’

คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการตรวจสอบภาษีย้อนหลังและไม่ต้องทำบัญชีย้อนหลังเพื่อยื่นต่อรัฐ รวมไปถึงคุณจะได้รับการลดหย่อนภาษีตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้การจัดทำบัญชีชุดเดียวนั้นก็ยังมีประโยชน์ในด้านความสะดวกสบายในการปรับปรุงบัญชี มีระบบบัญชีที่ดี ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ทำให้คุณนั้นสามารถวิเคราะห์แผนธุรกิจและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขายหรือไปสู้กับคู่แข่งได้อีกด้วย

จากข้อมูลที่เรากล่าวมานั้นคงจะช่วยให้คุณได้รู้จักกับการตรวจสอบบัญชีชุดเดียวได้มากขึ้น โดยคุณสามารถเข้าร่วมโครงการบัญชีชุดเดียวได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร คือ www.rd.go.th