Image

เตรียมความพร้อมให้ดี กับมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอน!

เตรียมความพร้อมให้ดี กับมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอน!

‘มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ตามพระราชบัญญัติฉบับที่ 47 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป’ กล่าวมาขนาดนี้ ผู้บริหารระดับสูงและนักบัญชีหลายๆ คนคงเริ่มที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนกันไว้บ้างแล้ว เพราะหลังจากนี้ทางกรมสรรพกรจะเริ่มทำการตรวจสอบอย่างจริงจังมากกว่าเดิม ซึ่งจะมีข้อมูลอะไรที่คุณต้องเตรียมตัวกันบ้างและกำหนดราคาโอนคืออะไร เราไปศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกันเลย 

กำหนดราคาโอนคืออะไร เหมือนการโอนเงินแบบทั่วไปหรือเปล่านะ?

ได้ยินคำว่าโอนขึ้นต้นมาแบบนี้ บางคนคงคิดว่าการกำหนดราคาโอนนี่จะเป็นการกำหนดราคาการโอนซื้อของหรือเปล่านะ ซึ่งหากใครกำลังคิดแบบนั้นขอบอกว่า หยุด! กำหนดราคาโอนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการโอนสั่งซื้อสินค้า แต่เป็นการกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งมีผลต่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นภาษีทางตรงอย่างหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาอาจมีผลต่อการประเมินราคาศุลกากร เพื่อเป็นฐานในการคำนวณภาษีศุลกากรซึ่งเป็นภาษีทางอ้อมด้วย

ขยายความคำว่า ‘บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน’ กันสักหน่อย

1.นิติบุคคลหรือหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างกันไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

2.ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างกันไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

3.นิติบุคคลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุมในลักษณะที่มีอิทธิพลที่ทำให้อีกนิติบุคคลหนึ่งไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึ่ง

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่หากมีความสัมพันธ์ดังลักษณะข้างต้น และมีรายได้รวมตั้งแต่ 200 ล้านขึ้นไปในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ต้องมีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ด้วย มูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีและต้องยื่นรายงานภายใน 150 วันนับแต่ปิดรอบระยะเวลาบัญชี 

ฝ่ายบัญชีต้องเตรียมตัวให้ดี 

การกำหนดราคาโอน คงจะสร้างงานหนักชิ้นใหญ่ให้ฝ่ายบัญชีไม่ใช่น้อย เพราะฝ่ายบัญชีต้องเตรียมศึกษากฎหมายใหม่ และอาจกลายเป็นศูนย์กลางหรือคนประสานความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับฝ่ายต่างๆ ได้รับทราบถึงรายละเอียดของเจ้ากฎหมายใหม่ฉบับนี้ แต่ก็สบายใจได้ เพราะคงไม่มีอะไรยากเกินกว่าความสามารถของฝ่ายบัญชีได้อยู่แล้ว 

ถึงตรงนี้คงจะพอเข้าใจในความหายของคำว่า ‘กำหนดราคาโอน’ กันมากขึ้นแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ต่อไปในปีหน้าใครที่ยังไม่ได้ยื่นแบบรายงานดังกล่าว ก็อย่าปล่อยปละละเลย ให้ฝ่ายบัญชีหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้ จัดการเอกสารตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กรมสรรพากรกันด้วยนะ จะได้ไม่ต้องมีปัญหาตามให้ปวดหัวทีหลัง