Image

ปัญหาการตรวจสอบบัญชีที่พบบ่อย

  1. ปัญหาเรื่องบุคคลากรทางไม่บัญชีไม่เพียงพอภายในบริษัท ซึ่งทำให้การทำบัญชีไม่ทันต่อเวลา และมีข้อผิดพลาดจำนวนมาก
  2. ปัญหาด้านบุคคลากรไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อกิจการ ดังนั้นกิจการควนคำนึง และให้ความสำคัญกับแผนกบัญชีอย่างมาก จึงควรเลือกนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการทำบัญชีที่ดี เพื่อลดปัญหาเรื่องค่าปรับต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
  3. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน บางครั้งขาดการอนุมัติ ในการเบิกจ่าย ขาดเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จึงทำให้การตรวจสอบบัญชีหาหลักฐานไม่ครบถ้วน

 

การสอบบัญชี เป็นเรื่องที่ทุกบริษัทต้องจัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย เพื่อเป็นการตรวจสอบว่างบการเงินของกิจการได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตารฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยวิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผย ข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
เมื่อการตรวจสอบบัญชีเป็นเรื่องสำคัญ จึงจำเป็นต้องใช้ผู้ที่สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ และมีมาตรฐาน วันนี้เรามีข้อแนะนำในการเลือกผู้สอบบัญชีมาฝากกัน

 

6 ข้อแนะนำ เลือกผู้สอบบัญชี

  1. เลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้และประสอบการในสายธุรกิจของเรา เพราะผู้สอบที่มีประสบการณ์จะเข้าในรูปแบบของธุรกิจ และจะสามารถรู้จุดอ่อนหรือข้อปกพร่องของระบบ เมื่อผู้สอบบัญชีได้ทราบถึงบัญหาจะสามารถแนะนำให้กิจการแก้ไขได้
  2. ผู้สอบบัญชีมีทีมงานที่มีประสอบการณ์และมีคุณภาพ ติดตามข่าวสาร อัพเดทความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
  3. ในกรณีที่ผู้ประกอบการใช้บริการโดยผ่านสำนักงานบัญชี ท่านจะต้องเก็บหลักฐานหนังสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร เป็นผู้จัดทำ และท่านลงนามเห็นชอบในข้อตกลงดังกล่าวด้วย
  4. ผู้สอบบัญชีที่ดี ควรเป็นผู้สอบบัญชีที่มีการปฏิบัติงานจริง มีหลักฐานในการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่รับงาน
  5. ผู้ประกอบการควรติดต่อกับผู้สอบบัญชีเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการที่บุคคลอื่นเอาชื่อของผู้สอบบัญชีมาแอบอ้างในการรับงานของท่าน
  6. ผู้สอบบัญชี มีสถานะเป็นผู้สอบบัญชีจริงๆ ไม่อยู่ระหว่างการพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต