AM Audit Group ให้บริการครอบคลุมสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการทำงานได้อย่างชาญฉลาดและบรรลุเป้าหมาย โดยการประสานและสนับสนุนการบัญชีทั้งหมด เพื่อการบริหารองค์กรและบุคลากรในบริษัท

สำหรับ AM Audit Group ความสำเร็จเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าและความไว้วางใจ

ในฐานะที่เป็นบริษัท ผู้ให้บริการมืออาชีพมามากกว่า 25 ปี ความสำเร็จเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าและความไว้วางใจ จากลูกค้าที่มีต่อคนกลยุทธ์และระบบ และในที่ปรึกษาทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชนและในอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ เราเชื่อมั่นในการช่วยผู้ประกอบการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่แข็งแกร่งและคงความยั่งยืนในโลกธุรกิจที่ผันผวนในปัจจุบัน

 1. บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ และตรวจสอบบัญชีกรณีพิเศษ

  เช่น การตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ ตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพในระดับเพื่อให้มีความถูกต้อง และสามารถใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ประกอบการ

 2. จัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีระดับต่างๆ เฉพาะกิจตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ

  เช่น การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ในทางปฏิบัติของธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะในการจัดทำบัญชีและงบการเงิน โดยเจ้าหน้าที่บัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญงานในบัญชีแต่ละระดับ
 3. บริการด้านทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร

  บริการยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีบริษัท ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนรวมรวมและสอบทานความถูกต้องและสมบูรณ์ของเอกสารทางบัญชี จัดทำบัญชีรายได้ บัญชีรายจ่าย ปรับปรุงรายการบัญชีและข้อมูลที่นำส่งภาษีที่ผิดพลาดให้ถูกต้องโดยเร็ว รวมทั้งนำส่งภาษีและงบการเงินอย่างถูกต้องตามระเบียบ และวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะเฉพาะของบริษัทในแต่ละอุตสาหกรรม

 4. ให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีที่ถูกบันทึกโดยลูกค้ารายเดือน/รายปี

  สรุปผล และวิเคราะห์ผล รวมถึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในลักษณะเฉพาะของบริษัทในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สามารถใช้อ้างอิง รวมถึงใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการได้ 

 5. วางระบบและจัดระเบียบสินค้าคงคลัง

  ควบคุมและวางแผนในการรักษาระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ในส่วนของการรับสินค้า การเบิกจ่าย การปรับปรุง จำนวนรายการสินค้าและการจัดความสำคัญ
 6. ทดสอบและจัดวางระบบการควบคุมภายใน แบบใช้งานได้จริง

  เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร โดยการทดสอบและวางระบบการควบคุมภายในแบบใช้งานได้จริง มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรขององค์กรในการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

 7. บริการจัดทำ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเอกสารทางธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  ระเบียบพิธีการ เอกสารทางธุรกิจ สำหรับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงแรงงาน และสำนักตรวจคนเข้าเมือง 
 8. บริการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

  บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา แนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้พัฒนาโครงการ นักลงทุน บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งในเรื่องแผนการตลาด ผลตอบแทนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด เช่น การจัดสรรที่ดิน,หมู่บ้านจัดสรร สร้างอาคารชุด คอนโด/อาคารชุด อาคารพาณิชย์ เพื่อขาย สร้างบ้าน หอพัก อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า หรือให้เช่าระยะยาว