1. บริการด้านทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร

  กิจการสามารถนำส่งงบการเงินให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทำต่อเวลา และได้รับการวางแผนภาษีอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยประหยัด และถูกต้องตามกฏหมาย เหมาะสำหรับกิจการที่ไม่มีสมุห์บัญชีประจำบริษัท หรือกิจการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง พนักงานรวมไม่เกิน 10 คน

  ประเภทงานบริหาร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  1. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภทและรายงานทางการเงิน ตามกฏหมายบัญชีและตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  2. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด
  3. จัดเตรียมแบบภาษีที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  4. จัดทำงบการเงินทุกๆเดือน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนภาษีได้อย่างรวดเร็ว
  5. จัดทำงบการเงินประจำปี รวมทั้งกรอกแบบภ.ง.ด. 50, สบช. 3 พร้อมนำส่ง

   
 2. ให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีที่ถูกบันทึกโดยลูกค้ารายเดือน/รายปี

  โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้อง ทำให้พนักงานของท่านมีความรู้ด้านบัญชีภาษีเพิ่มขึ้น ช่วยให้การปิดบัญชีรายเดือน/รายปี มีความถูกต้อง ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น กรณีถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร อีกทั้งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลบัญชี ไปใช้วางแผน และช่วยในการตัดสินใจได้ทันการณ์

  เหมาะสำหรับกิจการที่ขยายต่ออย่างรวดเร็วและมีพนักงานมากกว่า 10 คน หรือสมุห์บัญชียังไม่มีความสามารถที่จะปิดบัญชีด้วยตัวเอง

  ประเภทงานบริหาร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  1. วางระบบพื้นฐานให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากรและหลักการบัญชี
  2. ให้คำปรึกษาบุคลากรของลูกค้าให้สามารถเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้น
  3. จัดกระบบเก็บเอกสารเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และทำให้บันทึกบัญชีถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน
  4. ทำการตรวจเช็คความถูกต้องของการลงบัญชี
  5. ทำการปรับปรุงแก้ไขการลงบัญชีให้ถูกต้อง
  6. จัดทำงบการเงินรายเดือน และรายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ
  7. ตรวจสอบการคำนวณการกรอกแบบภาษี รวมทั้งการ ยื่นแบบต่อกรมสรรพากร

   
 3. บริการด้านจัดทำ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเอกสารทางธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ ทั้งเวลา การเดินทางและค่าใช้จ่าย อีกทั้งสะดวก รวดเร็วในการได้รับบริการ เหมาะสำหรับทุกประเภทกิจการ

  ประเภทงานบริหาร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  1. เข้าประกันสังคม(ขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง)
  2. จดทะเบียนตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, คณะบุคคล, บุคคลธรรมดา (ทะเบียนพาณิชย์)
  3. เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, กรรมการ, อำนาจกรรมการ
  4. ย้ายสถานประกอบการ
  5. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  6. เข้าระบบภาษีมูลราคาเพิ่ม
  7. เพิ่มวัตถุประสงค์, ประเภทการประกอบการ
  8. ขอใบอนุญาตทำงาน (work permit)
  9. ขอวีซ่าเพื่อธุรกิจ