บริการรับตรวจสอบบัญชีธุรกิจก่อสร้าง

ตลาดธุรกิจก่อสร้างกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทำให้คุณต้องรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น จากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ไปจนถึงมาตรฐานการบัญชีใหม่และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเราสามารถช่วยคุณได้

ด้วยด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน เราจึงมีมุมมองที่เน้นไปในระยะยาว เราสามารถช่วยบริษัทก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จ โดยการปรับปรุงการวางแผนงานด้านภาษี และการดำเนินการตรวจสอบบัญชีที่ครบถ้วนตามมาตรฐาน นอกจากนี้เรายังช่วยบริษัทในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของเราได้ทุ่มเทการให้บริการบริษัทของคุณเหมือนดั่งเป็นธุรกิจของตัวเอง ดังนั้นเราจึงเข้าใจความท้าทายและวิสัยทัศน์ของลูกค้า ทีมงานธุรกิจก่อสร้างของเราคอยติดตามแนวโน้มที่สำคัญๆในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยขน์ต่อลูกค้าและช่วยทำให้พวกเขามีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนด้วยบริการที่ครอบคลุมทั้งในด้านภาษี การตรวจสอบการควบคุมภายในและงบการเงิน พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ เราสามารถช่วยคุณเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

ปัญหาที่มักพบในการตรวจสอบบัญชีก่อสร้าง

การทำบัญชีกิจการรับเหมาก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคาร ถนน เขื่อน สะพาน งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ งานวางระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ โครงการของงานก่อสร้างมักจะใช้ระยะเวลานานกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ทำให้กิจการรับเหมาก่อสร้างจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีและภาษีอากรที่แตกต่างไปจากธุรกิจอื่น นอกจากนี้เงินหมุนเวียนในแต่ละโครงการมีมูลค่ามากเป็นหลักล้าน หากมีการบันทึกค่าใช้จ่ายต้นทุนค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ไม่ถูกต้องก็จะเปิดช่องให้ทุจริต เงินรั่วไหลมีมาก การตรวจสอบบัญชีธุรกิจประเภทนี้จึงควรให้ผู้ที่มีประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อจะได้เข้าใจและเสนอแนะได้ถูกต้อง ปัญหาที่ทีมงานของเราพบบ่อยคือ

 • สัญญาจ้างโครงการจ่ายเป็นงวด ทำให้อาจรับรู้ไม่ครบ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

 • ผลกระทบในทางภาษีสําหรับงานก่อสร้าง และระหว่างงานก่อสร้าง

 • สต็อก งานระหว่างก่อสร้าง ไม่ทำสต็อคสินค้าคงเหลือ

 • ขาดเทคนิคการบริหารจัดการ งานจัดซื้อจัดจ้าง

 • ระบบการควบคุมค่าจ้างแรงงาน

 • การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และระหว่างงานก่อสร้าง

 • การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และระหว่างงานก่อสร้าง 

 • ปัญหาการทำบัญชีไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย

 

ทีมงานของเราช่วยของคุณได้

ปัจจุบันความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ต้องการรับงานจากภาครัฐ หรือโครงการขนาดใหญ่จากต่างชาติ จำเป็นที่จะต้องทำระบบ Anti-corruption เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ หนทางหนึ่งที่ทำได้คือ การผ่านเกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองเป็น Certified Member จาก CAC 

Image

CAC (Thailand private sector collective action coalition against corruption)

มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ข้อได้แก่

 1. การสร้างการรวมตัวของธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการจ่าย-รับสินบน
 2. การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของภาคธุรกิจเอกชน
 3. การร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการภาครัฐประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้น

ปัจจุบัน ธนคารพาณิชย์ไทยทุกแห่งได้ผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว ในขณะที่กิจการประกันภัย และประกันชีวิต ทุกแห่งก็ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC แล้ว นอกจากนี้ บริษัทส่วนใหญ่ในธุรกิจการเงิน ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมก็ได้เข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC แล้วเช่นกัน

การพัฒนาระบบป้องกันคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัญหาสินบน หากมีระบบป้องกันคอร์รัปชันที่ดีก็จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของบริษัทและบุคลากรของบริษัท ทั้งความเสี่ยงด้าน กฎหมาย การเงิน และชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นการทบทวนตัวเองอีกด้วย

เอเอ็ม ออดิท AM Audit Group เรามีประสบการณ์

 • การตรวจสอบบัญชีที่ดีจะช่วยวางระบบ Anti-corruption ได้
 • เราช่วยเสนอแนะนโยบายการควบคุมการทุจริต ไม่ให้รับสินบน การเข้าระบบ เพื่อยื่นคำรับรองเรื่องการทำ Anti-corruption 
 • การจัดทำดัชนี และการอ้างอิงเอกสาร checklist อย่างเหมาะสม
 • ระบุความเสี่ยงคอร์รัปชันได้อย่างถูกต้อง และจัดทำมาตรการควบคุมการดำเนินงาน
 • การควบคุมภายในลดการรั่วไหล ทุจริต ป้องกันสินทรัพย์การทุจริตของพนักงาน พนักงานนำสินทรัพย์ของกิจการไปใช้ส่วนตัว
 • การป้องกันการอนุมัติเกินอำนาจของพนักงาน
 • วางระบบการบันทึกบัญชี จะช่วยลดข้อพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ ความผิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการตีความผิดในกระบวนการทางการบัญชี

ที่ เอเอ็ม ออดิท กรุ๊ป เรามีประสบการณ์

สนใจสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเรา ด้านการตรวจสอบบัญชีธุรกิจก่อสร้าง ได้ที่ โทร 02 227 0405