Image

การตรวจสอบบัญชี เรื่องจำเป็นที่คุณต้องรู้! 

 หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังทำธุรกิจหรือมีบริษัทอยู่ในมือ สิ่งที่คุณขาดไม่ได้เลยคือการตรวจสอบบัญชี เพื่อที่คุณจะสามารถตรวจสอบงบประมาณต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและนำไปยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร ซึ่งการตรวจสอบบัญชีนั้นมีความหมายและความสำคัญเป็นมาก แต่จะมีผลอย่างไรต่อธุรกิจของคุณแบบไหนบ้าง ลองไปติดตามกันเลย  

ก่อนที่จะรู้เรื่องตรวจสอบบัญชี มาทำความรู้จักกับผู้ตรวจสอบบัญชีกันสักหน่อย 

ผู้ตรวจสอบบัญชี มีหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินที่บริษัทของคุณได้จัดทำขึ้นนั้น มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่อย่างไร ซึ่งการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น และต้องเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สาม ห้ามเป็นบุคคลในบริษัท จึงจะมีอำนาจสามารถดำเนินการตรวจสอบบัญชีได้

ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อธุรกิจ

1.ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 

เพราะการตรวจสอบบัญชีคือการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การตรวจสอบบัญชีจะทำการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ที่จะส่งผลให้งบการเงินเกิดข้อผิดพลาดได้ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งหากระหว่างการตรวจสอบบัญชีคุณได้พบข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงที่จะส่งผลเสีย คุณก็จะสามารถทราบถึงจุดบกพร่องและหาวิธีแก้ไขปัญหาที่พบเจอได้อย่างทันที  

2.จัดสรรงบประมาณต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากที่คุณได้ทำการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คุณก็จะมั่นใจได้เลยว่างบประมาณที่ได้ทำการชี้แจงไปนั้นถูกต้องและผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งในลำดับต่อมาคุณก็จะสามารถนำงบประมาณส่วนต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมหรือนำไปต่อยอดได้อย่างอิสระ แต่ต้องอยู่ในความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อที่การนำเงินไปใช้ในส่วนต่างๆ จะเกิดผลดีมากที่สุดนั่นเอง 

3.ผลของการตรวจสอบบัญชีจะช่วยให้คุณนำมาปรับปรุงการบริหารธุรกิจได้ 

การตรวจสอบบัญชีคือหลักประกันขององค์กรในแง่ของการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการ และประสิทธิผลของการดำเนินของกิจกรรมต่างๆ ในบริษัทของคุณ ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหาร ด้านการเงิน ซึ่งตรงนี้เองคุณสามารถนำผลที่ได้มานั้นไปปรับเปลี่ยนการดำเนินการทางธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น 

กระบวนการในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  

แบ่งออกได้เป็น 3 กระบวนการคือ

กระบวนการที่ 1: วางแผนงานตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการตรวจสอบ

กระบวนการที่ 2: ปฏิบัติงานตรวจสอบ

กระบวนการที่ 3: สรุปผลการตรวจสอบและออกรายงานผลการตรวจสอบ

เมื่อผู้สอบบัญชีเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบแล้ว จะออกรายงานผลการตรวจสอบ ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีต่องบการเงินจะมี 4 แบบคือ 

  1. แบบไม่มีเงื่อนไข
  2. แบบมีเงื่อนไข
  3. แบบงบการเงินไม่ถูกต้อง
  4. แบบไม่แสดงความเห็น 

การตรวจสอบบัญชีไม่ใช่เรื่องยากเลย หากคุณได้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่สามารถแนะนำแนวทางต่างๆ ได้อย่างตรงจุด ซึ่งตามกฎหมายนั้นกำหนดว่า "รายงานทางการเงินประจำปีของบริษัท จะต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงในรายงานทางการเงินนั้น" ดังนั้นการตรวจสอบบัญชีจึงมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมากนั่นเอง